KościółParkPlac zabaw

Infrastruktura techniczna

Infrastruktura komunikacyjna
Występujące w sołectwie drogi zaliczane są do dróg krajowych (autostrada), dróg wojewódzkich, i gminnych.
W miesiącu lipcu 2001r. otwarto odcinek autostrady A-4 Wrocław-Gliwice, która przebiega przez teren miejscowości, a przy mieście Gogolin zlokalizowany jest węzeł "GOGOLIN”
Drogi wojewódzkie:
Droga Nr 423 Kędzierzyn-Koźle – Opole przebiega przez środek miejscowości Malnia. Obecne uciążliwości drogi 423 w rejonach zwartej zabudowy wsi Malnia zdecydowanie przekraczają normy obowiązujące dla terenów mieszkaniowych. Budowa obwodnicy,z punktu widzenia jakości życia mieszkańców i bezpieczeństwa jest wskazana.
Drogi gminne:
Na terenie miejscowości znajduje się 8 km dróg gminnych o powierzchni utwardzonej. Najistotniejszą rolę w ruchu lokalnym pełnią następujące drogi sołectwa: Odrowąż-Malnia, Malnia-Górażdże, Duże znaczenie dla jakości życia mają drogi sołeckie pełniące funkcję ulic w terenach zabudowanych. Ogólnie stan ulic jest dobry, wszystkie ulice są oznakowane tablicami informacyjnymi nazw ulic..
Ścieżki rowerowe:
Z uwagi na duży ruch rowerowy pomiędzy miejscowościami pożądana jest realizacja dróg rowerowych w ciągu dróg podstawowego układu komunikacyjnego gminy łączących poszczególne miejscowości.
Komunikacja wodna:
Przez teren sołectwa przepływa rzeka Odra – najważniejsza droga wodna w kraju.

Infrastruktura telekomunikacyjna
Sołectwo posiada dobrze rozwiniętą sieć telekomunikacyjną zapewniającą  mieszkańcom łączność dobrej jakości. Ponadto teren gminy objęty jest zasięgiem telefonii komórkowej operatorów PTK Centertel, GSM PLUS oraz ERA GSM.

Elektroenergetyka
Sieć średniego napięcia to zapotrzebowanie mocy szczytowej istniejących odbiorców z terenu sołectwa szacuje się na około 0,2 MW. Pokrycie tego zapotrzebowania odbywa się poprzez: 2 stacje transformatorowe
Sieć niskiego napięcia wykonana jest głównie jako napowietrzna na słupach drewnianych i strunobetonowych. Oświetlenie drogi i ulic wykonane jest jako mieszane (żarowe, rtęciowe) instalowane w przeważającej części na słupach wspólnie z siecią niskiego napięcia.

Sytuacja gospodarcza miejscowości: Przemysł i rynek usług
W miejscowości znajduje się zakład gastronomiczny, przedsiębiorstwo spedycyjne, firma świadczące usługi wiertnicze, zakład piekarniczy, serwis RTV, zakład malarski, zakład wulkanizacyjny, tłumacz przysięgły jeżyka niemieckiego.

Pogoda
19 lipca
piątek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = [page,currency='EUR',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 CHF = [page,currency='CHF',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 USD = [page,currency='USD',type='currency_rate',factor='1'] PLN