KościółParkPlac zabaw

Obwieszczenie

Malnia, 27 kwietnia 2022 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Sołtys wsi Malnia zaprasza wszystkich mieszkańców 
na zebranie wiejskie Sołectwa Malnia,
które odbędzie się dnia 05.05.2022r. (czwartek)
o godz. 18.00  w budynku świetlicy wiejskiej przy ul. Powstańców 2 w Malni 
(budynek po byłym Ośrodku Zdrowia)

Porządek zebrania (projekt):
Porządek zebrania (projekt):
1. Powitanie uczestników zebrania;
2. Wybór protokolanta i przewodniczącego zebrania;
3. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności;
4. Przedstawienie projektu porządku obrad i jego zatwierdzenie przez mieszkańców;
5. Zapoznanie uczestników z projektem uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gogolin;
6. Dyskusja;
7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gogolin;
8. Informacja o odbytych posiedzeniach Rady Sołeckiej i jej działalności w okresach pomiędzy zebraniami wiejskimi;
9. Wolne wnioski;
10. Zamknięcie obrad;
   
 

Sołtys wsi Malnia
Radna Rady Miejskiej w Gogolinie
          Barbara Herok


Otrzymują:
Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala
Mieszkańcy sołectwa zgodnie z § 14 

Pogoda
28 maja
niedziela
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,52 PLN
1 CHF = 4,66 PLN
1 USD = 4,22 PLN